Dynamic Data – Observable Cache – Transformative Operators

Bài viết về các operator trong phần Transformative Operators của Observable Cache.

AsObservableCache
 • Chuyển đổi một observable change set sang observable cache chỉ đọc/ ẩn các phương thức edit của source cache.
  (Object Browser: Converts the source to an read-only observable cache)
 • Giá trị trả về: có kiểu giống với source, để nối các operator tiếp theo.
 • Dạng cụ thể:
  IObservableCache<TObject, TKey> AsObservableCache<TObject, TKey>(this IObservableCache<TObject, TKey> source)
  

  hoặc

  IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> AsObservableCache<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source)
  
 • Ví dụ:
  var p8 = peopleSource.AsObservableCache();
  

  hoặc

  var p7 = peopleSource.Connect().Top(Comparer<Person>.Default, 20).AsObservableCache();
  
Convert (Obsolete) – Không dùng phương thức này nữa mà chuyển qua Transform
 • Chuyển đổi một object dựa vào value selector. Đây là một phiên bản tương tự nhưng nhẹ hơn Transform của Rx.NET, được sử dụng cho các non-disposable object.
  (Object Browser: Convert the object using the specified conversion function. This is a lighter equivalent of Transform and is designed to be used with non-disposable objects)
 • Giá trị trả về: Một Observable<IChangeSet> có thể khác kiểu dữ ban đầu dùng để nối các operator khác.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangeSet<TDestination, TKey>> Convert<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<TObject, TKey> conversionFactory)
  
 • Ví dụ:
  var p9 = peopleSource.Connect().Convert(p => new { p.Id, p.Name }).AsObservableCache();
  
DistinctValues
 • Lựa chọn các giá trị duy nhất từ source.
  (Object Browser: Selects distinct values from the source.)
 • Giá trị trả về: Trả về một change set các giá trị duy nhất được chỉ rõ bởi value selector (một Observable<IDistinctChangeSet>, không là observable cache nữa).
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IDistinctChangeSet<TValue>> DistinctValues<TObject, TKey, TValue>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<TObject, TValue> valueSelector)
  
 • Ví dụ:
  //distinct observable of customers
  var customers = shared.DistinctValues(trade => trade.Customer);
  
Group
 • Tương tự operator GroupBy của Rx.NET, dùng để gom nhóm dữ liệu dựa trên một group selector.
  (Object Browser: Groups the source on the value returned by group selector factory. A group is included for each item in the resulting group source.)
 • Giá trị trả về: Trả về một observable IGroupChangeSet. Các item trong IGroupChangeSet<TObject, TKey, TGroupKey> là các IGroup<TObject, TKey, TGroupKey>, IGroup có thuộc tính Cache để lấy source.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IGroupChangeSet<TObject, TKey, TGroupKey>> Group<TObject, TKey, TGroupKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<TObject, TGroupKey> groupSelectorKey)
  

  hoặc

  IObservable<IGroupChangeSet<TObject, TKey, TGroupKey>> Group<TObject, TKey, TGroupKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<TObject, TGroupKey> groupSelectorKey, IObservable<IDistinctChangeSet<TGroupKey>> resultGroupSource)
  //(trong đó: resultGroupSource: A distinct stream used to determine the result)
  
 • Ví dụ:
  _job = tradeService.All
  .Connect(trade => trade.Status == TradeStatus.Live)
  .Group(trade => trade.CurrencyPair)
  .SubscribeMany(groupedData =>
  {
  var locker = new object();
  decimal latestPrice = 0;//subscribe to price and update trades with the latest price
  var priceHasChanged = marketDataService.Watch(groupedData.Key)
  .Synchronize(locker)
  .Subscribe(price =>
  {
  latestPrice = price.Bid;
  UpdateTradesWithPrice(groupedData.Cache.Items, latestPrice);
  });//connect to data changes and update with the latest price
  var dataHasChanged = groupedData.Cache.Connect()
  .WhereReasonsAre(ChangeReason.Add, ChangeReason.Update)
  .Synchronize(locker)
  .Subscribe(changes => UpdateTradesWithPrice(changes.Select(change => change.Current), latestPrice));
  
  return new CompositeDisposable(priceHasChanged, dataHasChanged);
  
  })
  .Subscribe();
  

  hoặc
  Cái overload thứ 2 chưa hiểu lắm.

QueryWhenChanged
 • Trả về toàn bộ underlying data với giá trị mới nhất để thực hiện truy vấn (truy vấn đối với underlying data đó mỗi khi nó thay đổi).
  (Object Browser: The latest copy of the cache is exposed for querying after each modification to the underlying data.)
 • Giá trị trả về: Trả về observable phát ra các giá trị được truy vấn.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<TDestination> QueryWhenChanged<TObject, TKey, TDestination>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<IQuery<TObject, TKey>, TDestination> resultSelector)
  //(trong đó IQuery tương tự một collection, gồm các phương thức để truy vấn, điển hình là phương thức Lookup(TKey))
  
 • Ví dụ:
  //Build a message from selected items
  _deleteItemsText = selectedItems.QueryWhenChanged(query =>
  {
  if (query.Count == 0) return "Select log entries to delete";
  if (query.Count == 1) return "Delete selected log entry?";
  return $"Delete {query.Count} log entries?";
  })
  .ToProperty(this, viewmodel => viewmodel.DeleteItemsText, "Select log entries to delete");
  
RemoveKey
 • Loại bỏ key ra khỏi các thay đổi. Operator này làm cho cache change set chuyển thành list change set.
  (Object Browser: Removes the key which enables all observable list features of dynamic data)
 • Giá trị trả về: một Observable<IChangeSet<TObject>> (có thể thấy đã bị loại bỏ key) để nối các truy vấn tiếp theo. Ngoài ra còn một overload trả về void áp dụng cho ISourceCache.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangSet<TObject>> RemoveKey<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source)
  
 • Ví dụ:
  IObservable<IChangeSet<Person>> p10 = peopleSource.Connect().RemoveKey();
  
Sort
 • Sắp xếp sử dụng comparer (comparer này tương tự như operator Top). Lưu ý là có một overload cho phép thay đổi comparer thông qua observable.
  (Object Browser: Sorts a sequence as, using the comparer observable to determine the order.)
 • Giá trị trả về: Trả về một change set để có thể nối các operator tiếp theo.
 • Các dạng cụ thể:
  IObservable<ISortedChangeSet<TObject, TKey>> Sort<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, IComparer<TObject> comparer)
  

  hoặc

  IObservable<ISortedChangeSet<TObject, TKey>> Sort<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, IObservable<IComparer<TObject>> comparerObservable)
  
 • Ví dụ:
  IObservable<ISortedChangeSet<Person, int>> p11 = peopleSource.Connect().Sort(Comparer<Person>.Default);
  

  hoặc

  var sortController = new SortController<TradeProxy>();
  //(SortController tự tạo)var loader = tradeService.All.Connect()
  .Transform(trade => new TradeProxy(trade), new ParallelisationOptions(ParallelType.Ordered, 5))
  .Sort(sortContoller, SortOptimisations.ComparesImmutableValuesOnly)
  .Page(pageController) // this applies the paging and returns on result effecting the current page
  .ObserveOn(schedulerProvider.MainThread)
  //ensure page parameters class knows which page we are on
  .Do(changes => _pageParameters.Update(changes.Response))
  .Bind(_data) // update observable collection bindings
  .DisposeMany() //dispose when no longer required
  .Subscribe();
  
  var sortChange = SortParameters.ObservePropertyValue(t => t.SelectedItem).Select(prop => prop.Value.Comparer)
  .ObserveOn(schedulerProvider.TaskPool)
  //Change the sort controller
  .Subscribe(sortContoller.Change);
  
ToCollection
 • Chuyển đổi một change set sang kiểu collection. Mỗi sự thay đổi ở data source thì sẽ tạo ra một collection mới.
  (Object Browser: Converts the changeset into a fully formed collection. Each change in the source results in a new collection.)
 • Giá trị trả về: một observable phát ra các read-only collection cho mỗi sự thay đổi.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<Generic.IReadOnlyCollection<TObject>> ToCollection<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source)
  
 • Ví dụ:
  IObservable<IReadOnlyCollection<Person>> p11 = peopleSource.Connect().ToCollection();
  
Transform
 • Tương tự Select trong Rx.NET.
  (Object Browser: Projects each update item to a new form using the specified transform function.)
 • Giá trị trả về: Một observable phát ra các changeset chứa kiểu dữ liệu đã được chuyển đổi.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangeSet<TDestination, TKey>> Transform<TDestination, TSource, TKey>(this IObservable<TObject, TKey> source, Func<TSource, TDestination> tranformFactory)
  và một số overload khác.
  
 • Ví dụ:
  cleanUp = group.Cache.Connect()
  .Transform(trade => new TradeProxy(trade))
  .Sort(SortExpressionComparer<TradeProxy>.Descending(p => p.Timestamp))
  .ObserveOn(schedulerProvider.MainThread)
  .Bind(Data)
  .DisposeMany()
  .Subscribe(_ => { }, ex => logger.Error(ex, "Error in TradesByPercentDiff"));
  
TransformMany
 • Tương tự như many transform (theo mình thì giống SelectMany hơn). Có 3 overload nhưng chủ yếu là thay đổi kiểu trả về của manySelector trong các dạng collection.
  (Object Browser: Equivalent to a select many transform. To work, the key must individually identify each child.)
 • Giá trị trả về: trả về một observable chứa các item trong collection được tạo ra bởi manySelector.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangeSet<TDestination, TDestinationKey>> TransformMany<TSource, TSourceKey, TDestination, TDestinationKey>(this IObservable<IChangeSet<TSource, TSourceKey>> source, Func<TSource, IEnumerable<TDestination>> manySelector, Func<TDestination, TDestinationKey> keySelector)
  
 • Ví dụ: (Phần ví dụ này các bạn xem Rx.NET SelectMany để hiểu rõ hơn về công dụng của TransformMany nhé)
  var p12 = peopleSource.Connect().TransformMany(p => GetPeopleProxyEnumerable(p), pp => pp.Id)
  .AsObservableCache();
  
TransformSafe
 • Có tác dụng tương tự Transform, đồng thời cung cấp một tham số truyền vào một action để xử lý lỗi mà không dừng stream.
  (Object Browser: Projects each update item to a new form using the specified transform function, providing an error handling action to safely handle transform errors without killing the stream.)
 • Giá trị trả về: tương tự khi dùng Transform
 • Các dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangeSet<TDestination, TKey>> TransformSafe<TDestination, TSource, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TSource, TKey>> source, Func<TSource, TDestination> transformFactory, Action<DynamicData.Kernel.Error> errorHandler)
  
 • Ví dụ:
TransformToTree
 • Chuyển một source cache thành một cây phân cấp, thường sử dụng trong TreeView.
  (Object Browser: Transforms the object to a fully recursive tree, create a hierarchy based on the pivot function.)
 • Giá trị trả về: Trả về một observable phát ra các IChangeSet chứa các Node.
 • Dạng đầy đủ:
  IObservable<IChangeSet<Node<TObject, TKey>, TKey>> TransformToTree<TObject, TKey>(this IObservable<IChangeSet<TObject, TKey>> source, Func<TObject, TKey> pivotOn)
  
 • Ví dụ: Xem đầy đủ về cách sử dụng ở đây:  REACTIVE TREE USING DYNAMIC DATA
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.